Hoppa till sidans innehåll

Stadgar Ösbf


STADGAR FÖR ÖSTSVENSKA BOULEFÖRBUNDET

Reviderade vid ordinarie årsmöte 2008-03-29 (§ 3, § 12)

Reviderade vid ordinarie årsmöte 2009-03-28 (§ 3)

Reviderade vid ordinarie distriktsmöte 2013-03-17 (§ 18)

Reviderade vid ordinarie distriktsmöte 2014-03-16 (§ 12)

Reviderade vid ordinarie distriktsmöte 2015-03-15 (§ 18, § 12)

 

Kap 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

§ 1 Uppgift.

Östsvenska Bouleförbundet skall, enligt dessa stadgar och SBF:s stadgar, såsom SBF:s regionala organ främja, utveckla och samordna den franska sporten Boule Pétanque inom distriktet.

§ 2 Sammansättning.

Östsvenska Bouleförbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF och som har sin hemort inom distriktets geografiska område. Föreningens hemort är den kommun där föreningen har sin verksamhet enligt föreningens stadgar.

§ 3 Verksamhetsområde.

Östsvenska Bouleförbundets verksamhet utövas inom Östsvenska distriktet, som enligt SBF:s stadgar Kap 5§5.2 omfattar Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Gotlands län.

§ 4 Stadgar.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av distriktsmöte och skall godkännas av SBF:s styrelse. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet angivna röster vid mötet.

§ 5 Beslutande organ.

Östsvenska Bouleförbundets beslutande organ är distriktsmöte, extra distriktsmöte och distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen får tillsätta organ för ledning av speciella verksamheter inom distriktsstyrelsens arbetsområde.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår.

Distriktsförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med den 31 december.

 

Kap 2. DISTRIKTSMÖTET.

§ 7 Sammansättning och beslutsmässighet.

Distriktsmötet och extra distriktsmöte är distriktsförbundets högsta beslutande organ.

Distriktsmötet består av ombud för föreningarna. Ombud får ej vara ledamot av distriktsstyrelsen och måste vara licensierad medlem i den förening han eller hon företräder.

Distriktsmötet är beslutsmässigt med det antal röster som representeras av närvarande ombud enligt justerad röstlängd. Röstberättigat ombud som anländer sedan röstlängden justerats ska tillföras röstlängden. För att beslut ska kunna fattas, måste minst hälften av antalet röster enligt röstlängden ha angivits.

§ 8 Yttrande- och förslagsrätt.

Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsmötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot och suppleant i distriktsstyrelsen, revisorerna, motionär i vad avser egen motion samt, i samband med frågor som rör deras särskilda uppdrag, även valberedningens ledamöter och ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper. Yttranderätt tillkommer representant från RF:s distriktsförbund (DF) och SBF samt med mötets enhälliga samtycke övriga närvarande.

§ 9 Kallelse m.m.

Distriktsmöte hålls före utgången av mars på dag och plats som distriktsstyrelsen

bestämmer. Underrättelse om tid och plats ska till ställas föreningarna senast den 1 januari. Kallelse till mötet skall ske skriftligen till föreningarna senast två veckor före mötet. Med kallelsen ska följa - dagordning - verksamhetsberättelse kassaberättelse – revisionsberättelse - valberedningens förslag och lista på nominerade kandidater - styrelsens förslag – motioner med yttrande av distriktsstyrelsen.

§ 10 Föreningarnas rösträtt.

Föreningsombud ska vara utrustade med skriftlig fullmakt som överlämnas till

mötesledningen. Fullmakten ska vara utfärdad av föreningsstyrelsen och innehålla uppgift om hur många röster ombudet representerar. Rösträtten vid distriktsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats av SBF:s styrelse. Föreningarna disponerar röster i förhållande till sitt medlemstal den 31 december enligt

SBF:s statistik över licensierade medlemmar.

Antal lic. medlemmar Antal röster

<11 1

11 - 20 2

21 - 40 3

41 - 60 4

(osv 1 röst per 20-tal licens medlemmar)

Antalet röster hos en förening får dock inte överstiga 1/5 av det totala antalet röster i den justerade röstlängden. Skulle färre än 5 föreningar delta får de lika många röster.

§ 11 Beslut och omröstning.

För beslut erfodra enkel majoritet. För stadgebeslut gäller dock § 4. Absolut majoritet (mer än hälften av de avgivna rösterna) erfordras vid ordförandeval och för beslut i sakfrågor. Relativ majoritet (den eller de som fått flest röster) gäller vid andra val.

Omröstning sker öppet utom vid val, då sluten omröstning sker på begäran av röstberättigat ombud.

Vid lika röstetal har, utom vid val, fungerande mötesordförande utslagsröst om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten.

Vid sluten omröstning är valsedel med fler namn än vad som skall väljas ogiltig.

§ 12 Ärenden vid distriktsmötet.

Vid distriktsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet,

2. fastställande av dag- och arbetsordning för mötet,

3. fråga om mötets behöriga utlysande,

4. val av mötesfunktionärer

a) ordförande för mötet,

b) sekreterare för mötet,

c) två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet,

5. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse,

6. distriktsstyrelsens kassaberättelse,

7. revisorernas berättelse,

8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen,

9. behandling av förslag från distriktsstyrelsen,

10. behandling av motioner som getts in i den ordning som anges i § 13,

11. beslut om budget, eventuell verksamhetsplan och eventuell årsavgift,

12. val av

a) distriktsordförande för en tid av ett år

b) 3 övriga ledamöter för en tid av två år

c) styrelsesuppleanter för en tid av ett år,

d) en revisor för en tid av ett år,

e) en revisorssuppleant för en tid av ett år

f) ombud till förbundsårsmötet som inte utses av distriktsstyrelsen,

g) en ledamot, en suppleant 2 år till disciplinnämnden (Region Norra), växelvis efter samordning mellan distrikten. Östsvenska Bouleförbundet väljer varje jämt år,

h) en ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,

13. övriga frågor (beslut kan inte fattas).

Valbar till distriktsstyrelsen är endast medlem i förening inom distriktet. Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

§ 13 Motioner till distriktsmötet.

Motioner till distriktsmötet ska ha inkommit senast den 15 januari. Rätt att motionera tillkommer distriktsförbundet tillhörande förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 14 Extra distriktsmöte.

Extra distriktsmöte kan efter behov utlysas av distriktsstyrelsen. Styrelsen är skyldig att utlysa extra distriktsmöte inom två månader på skriftlig begäran av minst en tredjedel av distriktets föreningar. Vid extra distriktsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden avgöras. Kallelse till mötet sker skriftligen senast två veckor före mötet tillsammans med de handlingar och eventuella förslag som föranlett det extra distriktsmötet.

 

Kap 3. DISTRIKTSSTYRELSEN.

§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet.

Distriktsstyrelsen är, när distriktsmötet inte är samlat, distriktsförbundets beslutande organ. Distriktsstyrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter samt ….. suppleanter.

Distriktsstyrelsen skall bestå av kvinnor och män, och bör utgöras av lika många kvinnor och män. Distriktsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det. Skriftlig kallelse till sammanträdet ska tillsammans med förslag till föredragningslista till ställas samtliga ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträdet. Ledamot och suppleant som är förhindrad att närvara ska snarast före sammanträdet anmäla detta till den som utfärdat kallelsen. Beslut fattas av minst hälften av ledamöterna i förening i samband med utlyst sammanträde. Ledamot får inte rösta genom fullmakt. Om ordförande finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast följande sammanträde.

§ 16 Åliggande.

Distriktsstyrelsen skall

1. verkställa distriktsmötets beslut,

2. verkställa SBF:s årsmötesbeslut,

3. skapa samverkan mellan distriktets föreningar,

4. företräda boule i samarbete med myndigheter och organisationer inom distriktet,

5. arrangera distriktsmästerskapstävlingar och seriespel i de lägre divisionerna, självständigt eller i samarbete med föreningar.

6. ansvara för utbildningsverksamheten inom distriktet,

7. verka för boulesportens utbredning och medverka till att nya föreningar igångsätts,

8. samordna och stimulera ungdomsverksamheten inom distriktet,

9. samordna förfrågningar om bouleinstruktioner,

10. arrangera distriktsmöten,

11. upprätta kassa- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och verksamhetsår samt i övrigt bereda de ärenden som skall föreläggas distriktsmötet,

12. utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i 14 Kap i RF:s stadgar,

13. tillhandahålla SBF:s styrelse, Riksidrottsstyrelsen, DF-styrelse och

Riksidrottsnämnden med yttrande och upplysningar,

14. föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt,

15. hand ha och ansvara för distriktsförbundets medel,

16. besluta om tecknande av firma och placering av distriktsförbundets medel,

17. förvara och besvara inkommande skrivelser,

18. formulera yttrande över inkomna motioner till förbundsårsmötet.

§ 17 Arbetsår.

Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från distriktsmötet till och med nästkommande distriktsmöte.

 

Kap 4. REVISORER, REVISION.

§ 18 Revisorer och revision.

DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor. SDF skall årligen till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.

 

Kap 5. VALBEREDNING.

§ 19 Sammansättning.

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av distriktsmötet.

Ledamöterna skall vara lika fördelade mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas

representerade. Valberedningen skall i sitt arbete verka för att kvinnor och män i olika åldersgrupper blir representerade i styrelsen.

§ 20 Åliggande.

Valberedningen ska senast den 15 november tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid distriktsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast den 1 december skall valberedningen meddela föreningarna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

§ 21 Förslagsrätt.

Föreningarna äger att nominera kandidater till förtroendeposter senast den 15 januari hos valberedningen. Valberedningens förslag med uppgift om övriga nominerade utsänds med kallelse till distriktsmötet.

§ 22 Kandidatnominering.

Innan kandidatnomineringen börjar vid distriktsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 12 a-f i § 12.

 

Valberedningen 2012

Östsvenska Bouleförbundets valberedning 2012

Uppdaterad: 30 MAR 2015 16:34 Skribent: Jågus  

ccsport_logo

 

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Östsvenska Bouleförbundet
Fredrik Kjellman, Tumstigen 1
587 39 Linköping

Kontakt:
Tel: +46734184927
E-post: ostsvenska@svenskbou...

Se all info