Gå till innehåll

Utlägg

Blanketten ska vara SBF tillhanda senast 3 månader efter ersättningstillfället. Om ej insänd, förfaller rätten till ersättning. Uppgifter markerade med * är obligatoriska.


Personuppgifter
Personuppgifter


Adress och mobilnummer behöver endast fyllas i om du ej fått ersättning tidigare från Svenska Bouleförbundet eller om uppgifterna ändrats.


10 Fyll endast i om du ej fått en utbetalning tidigare från Svenska Bouleförbundet.
Bankuppgifter
Fyll endast i om du ej fått en utbetalning tidigare eller bytt kontonummer.

Siffror

Siffror

Bokstäver


Kostnadsställe:
Kostnadsställe:


Om du vet kostnadsställe så fyll gärna i rätt alternativ annars lämna tomt.


Uppge namnen på samtliga deltagare upp till åtta deltagare . Är det fler anges antal deltagare samt namn på gruppen.
Utlägg
Originalkvitton ska alltid bifogas för yrkad utläggsersättning. Formuläret har en storleksbegränsning på 64 MB. Om ni har flera stora filer är det bättre att ni mejlar dem till kansli@svenskboule.se med hänvisning till formuläret. Ni kan bifoga bilder eller pdf. Har ni väldigt många kvitton går det också bra att bifoga en färdig lista med alla kvitton.Endast siffror

Milersättning
Resekostnadsersättning utgår för billigaste färdsätt. I de fall kollektiva färdmedel av tidsmässiga eller andra praktiska skäl ej går att använda kan ersättning för användandet av egen bil utgå med 25 kr/mil.

Uppge ort du rest från och tävlingens spelort.Endast siffror

Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå. * (obligatorisk)
Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå.