Hoppa till sidans innehåll

Covid-19


Här samlar vi de författningar som för närvarande råder och påverkar våra möjligheter att delta i och arrangera träningar och tävlingar samt historik över vad som gällt över tid under pandemin. Länkar till samtliga författningar finns längst ner på sidan.

Från och med 9 februari tas restriktionerna bort och kvar är enstaka rekommendationer.

Från och med 23 december gäller följande.

Från och med 1 december gäller detta för inomhustävlingar.

Allmänna restriktioner från och med 8 december.

Tidigare har följande gällt under pandemin

Från och med 29 september så finns det inga nationella restriktioner kvar som påverkar träning och tävling för fullvaccinerade. Det är dock jätteviktigt att alla även fortsättningsvis stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom och tvättar händerna. För de personer som inte har vaccinerat sig innebär de nya allmänna råden att vuxna personer även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Mer information på svenskboule.serf.se och folkhalsomyndigheten.se

Från och med 1 juli gäller nya regler och restriktioner. Vad ni ska följa hittar ni via denna länk. Det är viktigt att ni kollar vilka regionala rekommendationer som gäller innan ni arrangerar träning och tävling då dessa kan vara andra än de nationella bestämmelserna.

Riksdagen har beslutat att den så kallade pandemilagen ska gälla från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd som förtydligar hur lagen ska följas.

I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av lagen. Det innebär att ni som förening enligt lag är skyldig att följa det som står i förordningen och föreskrifterna om det är ni som ansvarar för verksamheten och att ni riskerar rättsliga påföljder om ni låter bli. Enligt förordningen ska den som bedriver verksamhet vid sådana anläggningar utforma verksamhetslokaler inomhus, samt områden och utrymmen utomhus, så att trängsel undviks och så att besökare kan hålla ett säkert avstånd till varandra. Det gäller även vid in- och utpassage samt i andra områden och utrymmen som den som bedriver verksamheten disponerar.

Nya riktlinjer kring viss verksamhet inomhus 210709
Svenska bouleförbundet öppnar nu upp för att ha serverings- och sekretariatsverksamhet inomhus i samband med tävlingsarrangemang. Vid sådan verksamhet gäller följande:

  • minst 10 m2 yta per person BORTTAGEN 210715
  • tydlig information om maxantal i lokalen som anslås vid entrén
  • vid sittplatser inomhus får det maximalt sitta 8 personer vid ett bord och minst 1 meter till nästa bord och sällskap
  • tillgång till handsprit
  • genomtänkt strategi för att förhindra köbildning, t.ex. flera sekretariatsplatser och flera serveringsplatser

Det är arrangören som är ansvarig för att anvisningarna efterlevs.

De nya riktlinjerna är samverkade med RF juridik och gäller från och med 210709.

Verksamheten SKA enligt föreskrifterna:
1. Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet).
2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts.
3. Tydligt anslå maxantalet.
4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.
5. Informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas.
6. Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit.
8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärderna enligt 1–4 ska enligt Folkhälsomyndigheten göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av föreskrifterna. Verksamheter som inte följer dessa kan straffas med böter.

Folkhälsomyndigheten har publicerat ett förtydligande kring reglerna för gym- och sportanläggningar. Läs dessa här. Här framgår bland annat vad kravet på dokumentation innebär och hur utvärderingen av de vidtagna smittskyddsåtgärderna ska göras.

Beräkna maxantalet besökare
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd måste den som bedriver verksamhet inomhus beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Folkhälsomyndigheten har förtydligat vad det innebär: Det är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg:

  • Först fastställer ni hur stor den tillgängliga ytan är.
  • Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal personer som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts.

Råd för att undvika trängsel
Trängsel kan undvikas genom att:

  • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
  • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
  • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i lokalerna (markeringar i golvet, ommöblering etc.)

Vad är en sportanläggning?
Med en sportanläggning avses en anläggning som huvudsakligen används för fysisk träning eller sport och som är öppna för allmänheten. En plats kan vara öppen för allmänheten även om det ställs krav på medlemskap. Lokaler som tillhör t ex bostadsrättsföreningar och arbetsplatser och som inte är tillgängliga för utomstående omfattas inte av uttrycket.

SBF har rådfrågat RF angående vilka typer av anläggningar som klassificeras som sportanläggningar. Bedömningen är att begreppet sportanläggning enligt pandemilagen och dess föreskrifter och förordning ska tolkas brett. Därmed träffas de allra flesta boulehallar av lagstiftning. Även hallar öppna enbart för medlemmar, t ex nyckelhallar, omfattas av lagstiftningen.

Vem ansvarar?
Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig att vidta åtgärder enligt lagen, förordningen och föreskrifterna. Om det är föreningen som bedriver verksamheten är det föreningen som ansvarar för att beräkna maxantal, dokumentera och så vidare.

Checklista
Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg innan du anordnar en sammankomst.
Med gällande nationella allmänna råd och pandemilagen finns det mycket att ta hänsyn till om boulehallen ska hållas öppen. SBF har därför tagit fram en checklista som hjälp.
CHECKLISTA
Vi uppmanar er alla att vara kloka i era beslut. Håll er uppdaterade på vad som gäller i er region. Om den regionala smittskyddsläkaren rekommendation är att inga inomhusaktiviteter ska genomföras ska hallen hållas stängd.

Folkhälsomyndigheten påminner om det personliga ansvaret
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Länkar
Samlad information från Krisinformation.se
Riksidrottsförbundet: Frågor och svar om corona
Pandemilagen
Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Folkhälsomyndighetens förtydliganden om vad som gäller för gym- och sportanläggningar
Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

 

Uppdaterad: 09 FEB 2021 11:09
E-post: Adressen Gömd  ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

  

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996460
E-post: kansli@svenskboule.s...