Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Styrelsen backade – drog tillbaka sitt förslag vid förbundsmötet

Förbundsstyrelsen valde att dra tillbaka sitt förslag till nytt system sedan distriktens ombud bemött det med kritik vid årets förbundsmöte. Sedan mötet avslutats finns ingen fulltalig styrelse.

Många av de gruppdiskussioner som på lördagen följde förbundsmötets öppnande och inledning tycks ha varit produktiva. När förhandlingarna återupptogs på söndagen tillkom flera tilläggsyrkanden och idéer.
Den andra dagen inleddes dock med en tyst minut för Hans T Carlsson, som var medlem av förbundets disciplinnämnd när han gick bort i december förra året.
– Ett bra tillfälle att minnas också andra som har gått bort, sade förbundsordförande Pontus Thuresson innan mötet tystnade.

”Ombud i gisslansituation”
När mötet sedan fortsatte var det om styrelsens förslag till ett nytt system ombuden hade mest att säga. Inte så konstigt kanske med tanke på att beslutet enligt mötets ordförande Hasse Hagberg var det som skulle kunna få störst ekonomiska konsekvenser i förbundets historia. Även om man kanske hade kunnat förvänta sig att något av de 46 röstberättigade ombuden också skulle ha haft åtminstone någon kommentar eller fråga kring verksamhetsberättelsen och årsbokslutet.

Mattias Thorell (WDBF) hävdade att IdrottOnline är ett system som redan innehåller verktyg för medlemsregister, licenshantering och aktiviteter och ville att styrelsen skulle bekräfta det besked dess representanter tidigare gett honom – att IdrottOnline inte är ett system som fungerar att använda.
WDBF:s ordförande, Herman Thorell, tyckte att det kändes som om styrelsen försatt honom och övriga ombud i en gisslansituation.
– På ett mycket olyckligt sätt. Säger vi nej till det här systemet har vi skjutit ett års arbete i sank, säger vi ja har vi tagit på oss ett oerhört stort ansvar.
Herman menade att ansvaret inte uteslutande handlade om att avgöra huruvida de föreslagna kostnaderna var rimliga eller inte. Finansieringsmodellen med höjda sanktioneringsavgifter och anmälningsavgifter till SM ställer också krav.
– Föreningarna måste se till att medlemmarna fortsätter att anmäla sig till SM, distrikten måste fortsätta att sanktionera lika många tävlingar, sade han.

Styrelsen backade
Björn Jorhede, GBBF, anmärkte också på att förslaget i möteshandlingarna inte nådde medlemmarna förrän efter det att alla distrikt hunnit ha sina årsmöten med följden att det inte kunde diskuteras där.
– Jag funderade över hur upphandlingen gjorts och fick i gårdagens gruppdiskussion reda på att sex olika företag fick frågan, att två av dessa inte svarade alls, två svarade nej och ett hoppade av senare. Det sista företaget har gjort en behovsanalys som har kostat hundra tusen. Nu vet vi vad vi behöver. Men har vi frågat någon annan vad de skulle ha för att göra det, frågade Björn retoriskt och fyllde på med att han kände för stor osäkerhet för att kunna betala en så stor andel av vad förbundet äger innan han yrkade på avslag för styrelsens förslag och att fler it-företag ska tillfrågas.

Eric Ericsson, SvBF, kallade beredningen ”fruktansvärt dålig” och Dag Hervieu, StBF, menade att upphandlingen borde ha avbrutits när det bara fanns ett positivt svar. Även han yrkade på avslag.

Då bad förbundsordföranden om att mötet skulle ajourneras i 15 minuter och när förhandlingarna återupptogs meddelade styrelsen, genom Kerstin Hjelm, att den drar tillbaka sitt förslag.
– Det här är den viktigaste frågan på lång tid och vi har respekt för era åsikter. En tidsplan kommer att tas fram. Den ska skickas till distrikten och publiceras på hemsidan i månadsskiftet maj/juni, sedan återkommer styrelsen vid nästa förbundsmöte, sade hon.

Nya undersökningar och upphandlingar
Efter en stunds ytterligare diskussion var mötet fullständigt enigt om att låta styrelsen återkomma och att den, enligt ett förslag formulerat av Dag Hervieu, ska göra en förnyad genomgång av möjligheterna att genomföra förslagets delar 1–3 i det befintliga IdrottOnline, studera de tekniska lösningarna hos andra idrottsförbund, göra ett preciserat behovsunderlag för samtliga delar, kopplat till kostnader, samt genomföra en ny och mer öppen upphandling.

Skytte-SM utreds
När det gällde motionen om Skytte-SM meddelade styrelsens Jonas Almquist att han var glad för att motionen tagit upp ämnet, att det vore bra att öka Sveriges sportsliga förutsättningar för att lyckas internationellt, att gårdagens gruppdiskussioner varit jättebra och att han där hade uppfattat ett stöd för styrelsens förslag att utreda frågan med intentionen att utöka antalet kvalificeringsmöjligheter.
Hela mötet fick sedan några exempel på vad som sagts under gruppdiskussionerna. Stefan Berndtsson, SvBF, tyckte att motionen var inne på rätt spår men ville hellre att fyra till sex helt separata skyttetävlingar skulle arrangeras årligen och fungera som SM-kval.
– Vid dagens DM verkar det ofta som att kvalet till Skytte-SM görs lite på undantag och det känns inte bra för vare sig skyttar, funktionärer eller domare.
Styrelsens förslag godkändes med den skillnaden att ordet ”resultat” byttes ut mot ”placeringar” efter ett förslag från Jarmo Repka, StBF.

Distriktsindelningen utreds också
Styrelsens Carina Forsberg berättade för mötet att ”vissa saker kom emellan” och att den utredning av antalet distriktsförbund som skulle ha gjorts 2011, enligt ett beslut på förbundsmötet då, därför aldrig genomfördes.
– Det är jättebra att det nu är dags. Men styrelsen vill inte att utredningen enbart ska syfta till att minska distrikten. De kanske måste ökas på vissa ställen. Det är bättre att utreda förutsättningslöst.
– I förslaget med minskat antal ligger ju också att vi har svårt att få folk till styrelsearbete, som vi kommer att se senare, svarade Björn Jorhede från den motionerande klubben Gothenburg Boule Bangers.
Mötet beslutade att göra som styrelsen föreslog och tillsätta en utredning med Björn Jorhedes tillägg om att samtliga distrikt ska finnas representerade i utredningen och styrelsen till utredningen också bör adjungera kompetens utifrån samt att utredningen ska lämna ett betänkande senast den 31 oktober 2019 och styrelsen ha ett förslag till beslut vid förbundsmötet 2020.
– Se till att era representanter i utredningen blir intresserade personer som kan arbeta med frågan och förankra saker och ting i distrikten, uppmanade Carina Forsberg.

Verksamhetsplanen godkändes
Dag Hervieu saknade detaljer i verksamhetsplanen och ville ha en precisering av hur styrelsen ser på bemanningen på kansliet och att en utvecklingsansvarig ska rekryteras dit.
– Särskilt nu när Lasse Franck ska sluta – jag tycker att kommunikationen är jätteviktig.
Förbundsordföranden svarade att verksamhetsplanen inte reglerar hur många anställda vi ska ha.
– Men som ni har noterat ska vi rekrytera en utvecklingsansvarig och när det gäller Lasses tjänst håller vi på att titta på hur den ska se ut.
När budgeten därefter behandlades meddelade Kerstin Hjelm att den budgeterade förlusten på 302.000  bland annat berodde på avskrivningen av det nya systemet som nu visserligen inte kommer att belasta budgeten, men att nya kostnader tillkommit på grund av att såväl SM-skyttet och distriktsindelningen som systemet ska utredas vidare.
Det fick Lisa Köhalmi, SSBF, att fråga om styrelsen inte tar med utredningar som den själv har föreslagit i sin budget och om denna budget inte borde justeras nu när det nya systemet inte ska byggas.

”Alla kan göra större insats”
Innan valberedningens ordförande, Bertil Tunje, presenterade några förslag berättade han att han i olika sammanhang kunnat höra och läsa att valberedningen inte har lyckats ta fram ett fullständigt förslag till ny styrelse.
– Och det är helt sant. Men man skulle också kunna säga att Boulesverige inte har lyckats. Boulesverige tycks ha glömt att valberedningen behöver ledning av inkomna förslag. En enda formell nominering har vi fått och jag tycker att det finns anledning för alla att tänka på att de kanske borde göra en större insats, sade Bertil Tunje.
Därefter valdes, enligt valberedningens förslag, Pontus Thuresson om som ordförande och Kerstin Hjelm som ekonomiskt ansvarig.
Till de tre resterande lediga styrelseposterna hade valberedningen bara ett namn på förslag: Gunnar Wåhlberg, ordförande i Onsala Boule Pétanque Klubb, Hallands Bouleförbund.

En styrelsestol står tom
Östsvenska Bouleförbundet föreslog då två namn: Carina Lagerlöf, Tjust Pétanque Club, och Jan-Åke ”Jågus” Gustafsson, Hvetlanda Boule Club.
Carina berättade att hon är ekonom och kassör i TPC samt att hon har erfarenhet från studieverksamhet och Företagarnas Riksorganisation. Jan-Åke Gustafsson var inte på plats i Stockholm och ÖSBF kunde inte heller uppvisa något intyg på att han åtagit sig uppdraget, varför det fortfarande fanns bara två namn till de återstående tre posterna.
Förbundsmötet valde Gunnar och Carina till ledamöter på två år och lämnade den återstående platsen vakant.

Nya ledamöter i disciplinnämnd och valberedning
Björn Jorhede (GBB) valdes till ny ordförande för Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd. Den tidigare ordföranden Ulf Ivarsson (TBG) valdes tillsammans med Conny Plantin (SCP) till suppleanter, Johan Nilsson (LEJ) och Douglas Adolfsson (VAR) till ordinarie ledamöter.
Ove Johansson (FFP) valdes på nytt till revisor och Inga-Britta Carlsson (KIF) till revisorssuppleant.

Bertil Tunje (POM) fick förnyat förtroende som ordförande för valberedningen. Det fick även ledamoten Ole Janson (SKL) och valberedningens enda nya medlem blir den avgående styrelseledamoten Carina Forsberg (ÖSK) som inte ville missa tåget hem och anmälde sitt intresse.
Därmed kunde mötet avslutas bara en kvart över annonserad lunchtid.
De båda avgående styrelseledamöterna Lars Nilsson och Mats Peterson var inte på plats, men Carina Forsberg avtackades efter sina tre år i förbundsstyrelsen och mötesordföranden Hasse Hagberg samt sekreteraren Marie Björklund efter sina insatser i presidiet.

Publicerad: 2018-04-25

Senast uppdaterad: 2018-04-28

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se