Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Information från FS-möte 2020-08-22

Vi lever fortfarande i en värld med restriktioner. Våran tävlingsverksamhet har efter ett stopp i våras startat upp med lokala tävlingar i mindre format medan de större tävlingarna inklusive SM och seriespel ställts in.

Tävlingsfrågorna låg i fokus på senaste förbundsstyrelsemötet och en redovisning av de beslut som fattades kommer nedan.

Under förra hösten beslutade Tävlingskommittén (TK) och gick ut med att för att få regional sanktion så ska öppenklass finnas med i arrangemangen men också att klassen V65 inte kan erhålla denna sanktion. Detta har rört upp känslor och resulterat i en rad motioner till stundande årsmöte. Förbundsstyrelsen har förståelse för denna upprördhet att redan på förhand utesluta regional sanktion för den till medlemmar sett största åldersklassen. Detta beslut som tävlingskommittén fattade var mycket olyckligt och man måste se till helheten av arrangemanget och inte till enskilda klasser om sanktion ska beviljas. Förbundsstyrelsen har enats om vad som ska gälla för 2021 och framåt för att bringa klarhet i frågan och förbundsstyrelsen har bland annat tittat i det utredningsarbete som legat till grund för regionala tävlingar den så kallade TUT-utredningen. Mot bakgrund av detta har följande beslutats och blir också förbundsstyrelsens åsikt till stundande förbundsmöte.

-          Att för att erhålla sanktion ska öppen klass och/eller damklass vara representerade under tävlingsarrangemanget

-          Att övriga klasser kan söka och erhålla sanktion om ovanstående villkor infriats. Att viss dispens under inomhussäsongen kan ges om mycket goda skäl kan redovisas

Riktlinjer för sanktioner av lokala tävlingar under rådande läge med restriktioner beslutade förbundsstyrelsen genom att fastställa ett förslag från TK på styrelse möte i juni. Förslaget löd att maximalt fick 16 lag deltaga oavsett disciplin. I början på juli beslutade TK på egenhand att det skulle vara möjligt att distrikten kan lämna dispens från 16 lag så länge det totalt inte finns fler än 50 deltagare inklusive funktionärer. Detta beslut gick alltså inte genom förbundsstyrelsen och har dessutom skapat många frågor hur dessa dispenser ska hanteras. För att bringa klarhet om detta kring dispenser samt det faktum att tolkningar och restriktioner sannolikt kommer förändras över tid har förbundsstyrelsen fattat en nytt beslut. Vi har också förstått att ordningsmaktens tolkningar och bedömningar skiljer sig över landet och också är beroende av hur arenan ser ut. Förbundsstyrelsen nya beslut är:

-          Maximalt deltagande inklusive funktionärer likställs med det maximala antalet som tillåsts för allmän sammankomst enligt ordningslagen.

-          Vill man överskrida maxantalet och anser sig ha ett upplägg som gör att tävlingen bör kunna genomföras SKA detta upplägg diskuteras och godkännas av den lokala ordningsmakten(Polisen).

-          Att distrikt inte längre kan ge dispenser från ovanstående.

Förbundsstyrelsen beslutade även att ställa in årets upplaga av Svenska cupen V55 och V65. Däremot är som bekant läget fortsatt mycket osäkert om och när vi kommer kunna ha en normal tävlingsverksamhet. Det är viktigt att förbundet inte är passiva i frågan utan att vi planerar för olika scenarion därför har förbundsstyrelsen beslutat att SBF utreder hur vi kan starta upp den nationella tävlingsverksamheten även om det råder vissa restriktioner. Detta gäller såväl regionala som nationella tävlingar likväl förbundets egna arrangemang.

Ibland måste också förbundsstyrelsen tyvärr fatta drastiska beslut för att kunna ha en fungerande verksamhet även om beslutet kan röra upp starka känslor. Förbundsstyrelsen fattade under mötet beslut om att upplösa TK och ersätta denna med en temporär lösning där Förbundsstyrelsens arbetsutskott kommer att hantera tävlingsfrågor fram till och med Förbundsmötet. Nedan kommer förbundsstyrelsens syn på saken.

Först och främst vill vi förklara vad en kommitté är. Våra kommittéer tillsätts av förbundsstyrelsen och bygger på ett förtroende att företräda förbundsstyrelsen inom sitt område efter givna ramar och är beredande när det gäller förslag som TK anser att förbundsstyrelsen ska anta. TK har alltså förslagsrätt till förbundsstyrelsen när det till exempel gäller förändringar av tävlingsbestämmelser, inrättande av nya tävlingar eller andra frågor av strategisk art. TK ska alltså inte besluta i frågor som inte regleras i tävlingsbestämmelserna eller förändra tolkningar som kan ha strategiska konsekvenser för vår verksamhet utan dessa ska lämnas som förslag till FS för beslut såsom till exempel att en tävlingsklass berövas möjligheten att få en viss sanktion.  Det hela bygger alltså på ett förtroende som måste finnas för att kunna arbeta framåt och tryter detta så blir det svårt. Samtidigt måste det självklart vara så högt i tak att man kan göra fel men det finns också en gräns när det inte längre fungerar. Förbundsstyrelsen är självkritisk och förstår givetvis att vi kanske borde agerat annorlunda tidigare och upplöst kommittén eller funnit andra vägar för att lösa den uppkomna situationen. Samtidigt byggs antal händelser på och till slut nås vägs ende. Ett annat exempel är hanteringen av sanktionering av lokala tävlingar som ni ser ovan. Först verkar TK för att förbundsstyrelsen ska ta ett beslut om maximalt 16 lag (betydligt hårdare bedömning än Folkhäsomyndigheten). Detta beslut har fattats i helt korrekt ordning, TK bereder och förbundsstyrelsen fattar beslutet allt rätt så långt. Efter detta tar TK ett helt eget beslut att ge distrikten möjlighet att lämna dispens så länge det maximala antalet inklusive funktionärer aldrig överstiger 50 personer. Detta beslut fick förbundsstyrelsen enbart en kännedomskopia på i samma ögonblick som det kommunicerades ut. TK tvingar alltså förbundsstyrelsen om vi önskar ändra beslutet att gräva upp ett redan kommunicerat beslut. Detta är en härskarteknik som förbundsstyrelsen anser oacceptabel. Rätt väg hade givetvis varit precis som det första beslutet att bereda frågan för beslut i förbundsstyrelsen och uppdatera befintligt dokument om riktlinjer för tävlingsverksamheten.

När sedan en av ledamöterna som är starkt förknippad med en tävling söker sanktion för denna tävling med betydligt fler lag och fler deltagare än det beslut man själv varit med att fatta blir det djupt olyckligt. När dennes ledamots bror till lika TK:s ordförande dessutom är ordförande i aktuellt distrikt till lika ordförande för detta distrikts tävlingskommitté kompliceras läget ytterligare och blir mycket olyckligt. Rätt väg när man sitter i TK är givetvis att arbeta för att regelverket ändras inte att bryta mot det.  Generösare tolkningar av förbudet mot allmän sammankomst om mer än 50 personer till exempel med olika starttider görs nu men tolkningarna skiljer sig över landet och är också beroende av arenornas beskaffenhet att utesluta publik. Detta är inget ett distrikt kan ge dispens ifrån utan detta beslutar ordningsmakten om.

TK har också trots flera tillsägelser inte involverat kansliets kontaktperson gentemot TK samt förbundsstyrelsens representant i TK. Detta gör att förbundet inte kan följa kommitténs arbete och till exempel veta vad som skickas ut till medlemmar, föreningar och försämrar kommunikationen men kommittén. Beslut som skickas ut ska alltid gå med kännedom via kansliet.

Förbundsstyrelsen är självkritiska till att ha tillsatt en kommitté där två bröder har röstmajoritet detta då jäv allt för ofta kan uppstå. Förbundsstyrelsen vill dock poängtera att i normala fall är det få ärenden i en kommitté där detta bör uppkomma. Däremot om man tar beslut utanför gällande regelverk ökar riskerna. Observera att jäv inte per automatik innebär att man missbrukat situationen utan det räcker att man kan misstänka att så skulle kunna ske vid till exempel släktskap eller att man är involverad i distrikt och föreningar man representerar när beslut ska fattas.    

Förbundsstyrelsen var helt eniga i ovanstående kritik riktad mot TK. Sju av åtta i styrelsen var för upplösande av TK medan en person hade velat se en annan lösning och reserverade sig mot beslutet.

Förbundsstyrelsen genom Pontus Thuresson

Publicerad: 2020-08-27

Senast uppdaterad: 2020-08-27

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se