Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Rapport från ett bouleting

Helgen 24-25 april håller Svenska bouleförbundet förbundsmötes-helg. Först ut är lördagens bouleting och här får ni en kort rapport från dagens diskussioner och presentationer.

Lördagens bouleting hölls via den digitala plattformen Teams. Bilden högst upp antyder kanske att församlingen samlats i plenum, men i själva verket satt Rasmus Kling, Jarmo Repka, Herman Thorell och Arne Teljer på varsin plats vårt avlånga land och bilden är ett fotomontage från Lasse Franck som lekt med de tekniska detaljerna i Teams. Förutom det fångade ögonblicket av ett digitalt möte så är det också en fin illustration över hur långt vi kommit inom SBF när det handlar om digitalt arbete och mötesformer. Vi var periodvis över 60 personer i tinget och ingen uppgav några som helst problem med att hitta rätt och navigera. Smått fantastiskt.

Under tinget avhandlas en mängd frågor som är aktuella för just förbundsmötet. Dagen är framförallt ett tillfälle för delegaterna att lyssna in hur förbundsstyrelsen resonerat kring de beslutsunderlag som ligger till grund för söndagens förbundsmöte, men även en möjlighet att ställa förtydligande frågor, lägga fram alternativa yrkanden och utbyta tankar.

Under ekonomipasset höll förbundsordförande Herman Thorell i presentationen. Johan Nordlander lyfte bland annat problematiken med hur budgeten presenterats och att det kan vara svårt att följa hur det sett ut historiskt, något som förbundsstyrelsen tog till sig och kommer ha med i framtida budgetpresentationer. Vidare kom frågor kring olika delar i bokslutet och delegaterna tycktes nöjda med de svar som presenterades.

Därefter gled tinget över till presentation av SBF:s egna coronagrupp och dess arbete. Coronagruppen har sedan den tillsattes i höstas haft fullt upp och sammanträtt med jämna mellanrum via digitala möten. Lasse Franck är förbundsstyrelsens representant i gruppen och berättade också hur komplicerat det är att förhålla sig till de råd, rekommendationer och lagar som kommer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Sett till reaktionerna från åhörarna kan man ändå konstatera att de beslut som tagits för att skydda förbundets medlemmar upplevs som positivt och ansvarstagande.

Efter en god lunchpaus återupptogs tinget med att tävlingskommitténs ordförande, och tillika förbundsstyrelseledamot, Mattias Thorell redogjorde för de motioner som inkommit och hur kommittéer och styrelse förhåller sig till densamma. De flesta tycktes eniga med det avslagsyrkande som förbundsstyrelsen lagt, men samtidigt fördes också en fin och givande diskussion kring svårigheten med att upprätta regelböcker och bestämmelser som ska matcha de internationella motsvarigheterna. Mattias fortsatte också med att presentera tävlingskommitténs arbete i stort och hur man ser på planeringen av förbundets tävlingsverksamhet. Mattias kunde informera om att det seriespelssammandrag som planerats till juni flyttas till augusti; att boule-SM i Lindvallen är inställt men att ett alternativt SM planeras tillsammans med distrikten; samt att målet är att samtliga förbundsarrangemang kommer genomföras under året, om än möjligtvis i annan ordning och med annat upplägg än ett vanligt år. Den gemensamma känslan hos alla närvarande var att vi äntligen börjar se slutet på en mycket lång och tung period.

Sofia Asp, Carina Forsberg, Rasmus Kling och Björn Jorhede har sedan i höstas arbetat med att revidera förbundets stadgar. De två senare hade i uppdrag att presentera sitt arbete och de styrelseförslag som det hela mynnat ut i. De delar som rör disciplinnämnderna väckte stort intresse hos gamle förbundslegendaren Hasse Hagberg som under tinget informerade om att han ämnar lägga ett tilläggsyrkande till söndagens förbundsstämma. Vidare lyfte Ove Klasson problematiken att stadgeförslaget skulle begränsa förbundets medlemmar att fritt delta i vilka boulesammanhang man önskar och hans distrikt, GBBF, har också lagt ett eget yrkande till skrivelse till förbundsmötet. Slutligen tyckte WDBF:s Arne Teljer att skrivelsen kring förbundsstyrelsens beslutsmöjligheter möjligen kunde anses något tveksamma och där diskuterades ganska livligt en stund vad förslagets formulering egentligen syftade till. Räcker det med tre närvarande ledamöter för ett besluta? Eller krävs fem? Söndagens beslut kommer utvisa vad det egentligen står.

Slutligen presenterade Rasmus Kling den organisationsöversikt som han gått i täten för sedan förbundsmötet 2020. Främst handlar det om övergången till plattformen Teams, men dessutom berättade han om arbetet kring förberedelser inför förbundsmötet. Tanken är att alla som är engagerade inom förbundet på sikt ska arbeta via Teams samt att kommittéer och distrikt i god tid kommer fungera som remissinstans när inkomna motioner och möjliga styrelseförslag ska hanteras och bearbetas. Här var reaktionen mycket positiv från åhörarna och förutsättningarna för fortsatt arbete i den linjen ser goda ut.

På återhörande efter förbundsmötet!

Publicerad: 2021-04-24

Senast uppdaterad: 2021-04-24

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se