Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Boulesverige samlas för demokratisk höjdpunkt

Kommande helg, 23–24 april, är det dags för bouleting och förbundsmöte för Svenska Bouleförbundet. Här har ni förutsättningarna.

I augusti 1978 hölls det allra första årsmötet för Svenska Bouleförbundet. Det hölls i samband med de allra första officiella svenska mästerskapen i Malmö och vid den tidpunkten fanns 18 kända bouleklubbar i landet. När vi samlas i Jönköping kommande helg är det dags för det 45:e årsmötet i ordningen och i och med att årsmötet tar plats i årets SM-stad är vi på ett sätt tillbaka där allt började, med den skillnaden att vi idag är över 230 bouleklubbar spridda över hela landet. Att hålla årsmötet i staden där SM avgörs är för övrigt en ambition som förbundsstyrelsen har även för kommande år.

Demokratiska principer
Under året har den sittande förbundsstyrelsen med Rasmus Kling i spetsen verkat för att vårt arbete ska präglas av öppenhet och delaktighet. Det har inte minst blivit tydligt och synligt när det kommer till förberedelserna inför årets förbundsmöte. Samtliga motioner och förslag har gått på remiss till kommittéer och distrikt för att alla inblandade och intresserade ska få en chans att tycka till. På så sätt har många fler än vanligt blivit delaktiga i processen med att ta fram underlag till motionssvar, styrelseförslag och förslag från Disciplinnämnden. Utöver det har Rasmus tillsammans med kansliets Frida Milevi löpande under året träffat förbundets kommittéer – dels för att kommittéerna ska få en chans att samverka, men också för att arbeta med framtagandet av verksamhetsplaner och aktiviteter. Det ligger alltså ett gediget och långsiktigt arbete bakom de handlingar delegaterna ska ta ställning till.

Delegaterna är som vanligt representanter för landets åtta distrikt. Dessa är utsedda av såväl distriktsstyrelserna som distriktens årsmöten. Förhoppningsvis har förbundsmöteshandlingarna inte bara stötts och blötts av de olika distriktsstyrelserna, utan även av respektive distrikts årsmötesdeltagare. Det är nämligen så det måste fungera för att demokratin ska få fäste i vår verksamhet: genom delaktighet och engagemang av de förtroendevalda.

Motionerna
Motionerna kan på många sätt fungera som en opinionsmätning av vad som präglar diskussionerna i boulesverige. Inte alltför sällan berör flera motioner samma ämne och inte alltför sällan handlar de om vår tävlingsverksamhet. Sju motioner har inkommit till årets förbundsmöte.
En gammal klassiker gör comeback på motionsscenen, nämligen frågan om enhetlig klädsel. Redan 1995 beslutade förbundsmötet om att uppdra åt då sittande förbundsstyrelse att ta fram riktlinjer om enhetlig klädsel. Sannolikt tyckte Boulesverige inte om styrelsens riktlinjer, för året efter beslutades att klubbmärke ska anses vara jämställt med enhetlig klädsel vid klubbundna tävlingar och styrelsen fick nya uppdrag att sätta tänderna i kring tävlingsbestämmelserna. Sedan har det rullat på med nya beslut i frågan med jämna mellanrum – oftast kopplade till utredningar av tävlingsverksamheten. Att frågan på nytt har aktualiserats beror på de för året nya tävlingsbestämmelserna definierar enhetlig klädsel som tävlingsklädsel med tydlig klubbtillhörighet utan att gå närmare in på definieringen av färger och nyanser.
Övriga motioner kommer från Roxen, som med andra ord varit mycket flitiga på motionsfronten. Två berör tävlingsverksamheten: dels vill man avskaffa damklassen, dels vill man på sikt avskaffa klubbundna tävlingar.
Övriga fyra rör mer organisatoriska delar av förbundets verksamhet; vilka som ska omfattas av förbundets försäkring; en rörlig årsavgift; tävlingslicens till alla medlemmar och ny fördelning av ombud.
Licensfrågan har nyligen utretts av förbundet och där framkom ingenting som tydde på att landets medlemmar skulle vara intresserade av att alla ska ha licens, däremot en hel del annat intressant. Bland annat att kraven på produkten tävlingslicens skulle kunna ställas högre och att vissa inte är nöjda med den tävlingsverksamhet som erbjuds genom licensen.
Försäkringsfrågan har varit uppe på styrelsens bord flera gånger under årens lopp. Just nu är de som löser tävlingslicens försäkrade genom förbundet, medan övriga inte är det.

Förslag inte bara från styrelsen
Styrelsen har lagt två förslag till förbundsmötet. Den första handlar om att vi ska anpassa våra stadgar utifrån de beslut som togs på RF:s stämma 2021, nämligen en ny lydelse för sammansättning av styrelsen och könsfördelningen. Den nuvarande lydelsen innefattar inte ordföranden i begreppet styrelsen, medan det nya förslaget gör så. Det ger en större handlingsfrihet för såväl valberedningen som förbundsmötet.
Det andra förslaget berör SDF:ens normalstadgar och även här handlar det om anpassningar till RF och förbundets stadgar.

Ytterligare ett förslag har inkommit men det är inte från styrelsen, utan från den centrala disciplinnämnden. Årsmötet 2021 beslöt nämligen att uppdra åt den att utreda disciplinnämndernas organisation och efter ett års arbete har man nu kommit fram till ett förslag. Kortfattat går det ut på att slå samman södra och norra nämnden till en och att döpa om den centrala nämnden till överklagandenämnd.

Vi ska bli fler, bättre och ha roligare
Under året har förbundsstyrelsen arbetat med att ta fram nya riktlinjer för visionsarbetet och påbörjat arbetet med Boule 2030. Här handlar det om att se på vårt engagemang utifrån utveckling och med begreppet medlemsresan som utgångspunkt. En medlemsresa kan ske på många olika sätt. Som boulespelare, som domare, som funktionär, som styrelseledamot, som instruktör och så vidare. Man ska få förutsättningar att utvecklas inom det man själv är engagerad i och man ska få det utifrån sin ambition. Hela vårt utvecklingsarbete ska vara inkluderande, tryggt, jämställt och tillåtande. Förbundsstyrelsen ska gå i första ledet för den här utvecklingen och vi ska ha med oss Boulesverige på resan. Vi hade tidigare i år en väldigt fin konferens där vi pratade om omstart och utveckling i pandemins spår och det arbetet ska vi fortsätta på alla nivåer under året.

En del i det här måste också generera fler som upptäcker glädjen och nyttan med att vara förtroendevald. Vi måste hitta folk som är beredda att engagera sig på såväl förenings- och distrikts- som förbundsnivå. Inför förbundsmötet står vi med ett förslag från valberedningen som delvis gapar tomt. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Utan en förbundsstyrelse har vi på sikt ingen verksamhet. Som förbundsordförande vill jag ge er medlemmar ett besked: Det är fantastiskt roligt att sitta i förbundsstyrelsen och det är inte så betungande som man kanske kan tro. Visst måste man vara på alerten och vara delaktig och visst är det några möten Men det är inte jobbigare än många andra styrelseuppdrag. De som lämnat styrelsen under det senaste året har inte gjort det på grund av dålig stämning eller övermäktigt arbete, utan av personliga skäl kopplade till livet utanför boulens värld. Så häng på! Du kommer att ha väldigt kul och du kommer att lära dig väldigt mycket på köpet.

Hybridmötet 2022
Avslutningsvis kan vi glädjas åt att vi kommer att kunna ses fysiskt på ett förbundsmöte för första gången sedan 2019. Förbundsmötet i Jönköping kommer att vara ett så kallat hybridmöte där några av deltagarna är på plats fysiskt medan vissa är med digitalt (den stora majoriteten är med på plats). Det ska bli alldeles fantastiskt att få träffa alla boulenördar igen. Dessutom kommer vi att bjudas på en busstur i SM-staden Jönköping och få se de olika spelplatserna, allt under ledning av förbundets evenemangsutvecklare Mattias Thorell.

För dig som vill följa lördagens bouleting går det alldeles utmärkt att logga in på Teams-mötet. Tinget är öppet för allmänheten och du kommer till mötet via att klicka på den här länken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RhOWUzYTItMWJmNy00YWMzLTg1NzMtODUxZTkxMmUyYTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22a7207b29-72c0-4d3c-88cc-dd5bc906bbf8%22%7d Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väl mött i Jönköping!

Publicerad: 2022-04-22

Senast uppdaterad: 2022-04-22

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se