Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Organisation

Svenska Bouleförbundet (SBF) är en ideell organisation vars medlemmar utgörs av de ideella idrottsföreningar som uppfyller de stadgemässiga kraven och har ansökt om och beviljats medlemskap.

Varje medlemsförening tillhör ett av Bouleförbundets åtta bouledistrikt, fördelade i hela landet. Distrikten är självständiga föreningar med separata styrelser och ansvarar för bouleverksamheten i sin region.

SBF:s högsta beslutande organ är förbundsstämman (bouletinget) som hålls vartannat år. På bouletinget väljs en förbundsstyrelse med uppdrag att leda förbundets verksamhet under sin mandatperiod.

När förbundsstämman inte är samlad är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen tillsätter kommittéer och övriga enheter som arbetar på uppdrag av styrelsen med specifika områden.

För den dagliga verksamheten ansvarar anställd personal samt kommittéer. Vid behov kan arbetsgrupper eller projektledare tillsättas för att utföra avgränsade uppdrag.

Förbundets verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från förbundsstämma fram till nästa förbundsstämma.

Grunden för allt arbete inom SBF utgörs av SBF:s och RF:s stadgar samt särskilda instruktioner och policydokument utfärdade av SBF och RF.

Publicerad: 2024-06-05

Senast uppdaterad: 2024-06-05

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se