Gå till innehåll
Stockholms Bouleförbund
Stockholms Bouleförbund

Kallelse till årsmöte

Hartwickska Huset (Stockholm)

Stockholms Bouleförbunds årsmöte hålls söndagen den 17 mars 2024 kl 13:30-16.30 på Hartwickska Huset på Södermalm i Stockholm. Adress S:t Paulsgatan 39 A, (T) Mariatorget, (J) Stockholm Södra

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesfuntionärer
  4.1 Val av mötesordförande
  4.2 Val av sekreterare för mötet
  4.3 Val av två personer till rösträlknare samt till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
 5. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2023
 6. Årsräkenskaperna för räkenskapsåret 2023
 7. Revisionsberättelse för år 2023
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av motion från Bill och Boule
 10. Verksamhetsinriktning 2024-2026 samt verksamhetsplan och budget för 2024
 11. Beslut om avgifter
 12. Val av
  a) distriktsordförande för en tid av ett år
  b) tre ledamöter för en tid av två år
  c) en ledamot för en tid av ett år
  d) en suppleant för en tid av två år
  e) en suppleant för en tid av ett år
  f) en revisor för en tid av två år
  g) en revisorssuppleant för en tid av ett år
  h) tre ombud till förbundsmötet
  i) förslag på en kvinna och en man som suppleant i disciplinnämnden för en tid av ett år
  j) en ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 13. Genomgång av förbundsmöteshandligar
 14. Övriga frågor (beslut kan ej fattas)
  14.1 Utdelning av pris för Årets Bouleprestation i Stockholm 2023
 15. Mötets avslut

Årsmöteshandlingarna återfinns på denna hemsida under Arkiv/Årsmöteshandlingar/2024

Publicerad: 2024-03-13

Senast uppdaterad: 2024-03-17

Sponsorer