Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ärendehantering

Alla ärenden i disciplinnämnderna behandlas enligt reglerna i 14-15 kap i RFs stadgar. Länk till annan webbplats.

1. Den som är berörd av saken får skicka en anmälan.

2. Nämnden beslutar att ärendet ska behandlas och påbörjar datainsamling. Det kan vara domarrapporter, protokoll, stadgar, vittnesmål mm.

3. När alla dokument kommit in, får alla berörda ta del av det inkomna materialet. Man kan skicka in kommentarer. Nämnden kan dessutom välja att be om kompletteringar.

4. Nämnden möts och diskuterar ärendet. Till sin hjälp har nämnden regler, tävlings-bestämmelser, stadgar (föreningens, distriktets, förbundets och RF).

5. Nämnden tar beslut i skuldfrågan. Är den anmälde skyldig eller inte till det den har anklagats för. Om nämnden finner att den anmälde är skyldig fattas beslut om påföljd.

6. Det finns bara 3 påföljder som kan utmätas: tillrättavisning, böter eller avstängning.

Tillrättavisning: är den lindrigaste påföljden och kan åläggas såväl förening som enskild person. En tillrättavisning innebär att skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.

Böter: innebär att den felande åläggs att utge visst belopp i pengar till det SF inom vars verksamhetsområde förseelse har begåtts.

Avstängning: får ådömas enskild person och innebär att denne inte får a) delta i tävling eller uppvisning och/eller, b) utöva uppdrag i den idrottsgren inom vilken förseelse har begåtts. När förseelsens art eller andra särskilda omständigheter så föranleder, får avstängning utsträckas att avse all idrottslig verksamhet enlig a) och b) ovan inom alla idrotter. Observera att en medlem i ett idrottsförbund kan dömas att inte få utöva någon annan idrott heller. En fotbollsspelare med bouleintresse kan alltså bli avstängd både från fotbollsspel och boule. (Förutsätter medlemskap i båda föreningarna som tillhör RF).

Mer om påföljderna finns i kapitel 14 i RF:s stadgar. Länk till annan webbplats.

7. Beslutet skickas till de berörda med instruktion om vart den som vill kan överklaga beslutet och när överklagan ska vara inne.

8. Beslut tagna av regional disciplinnämnd kan överklagas till SBFd. Beslut av SBFd överklagas till Riksidrottsnämnden, RIN. RIN är högsta beslutande organ och dess beslut kan inte överklagas vidare. Ärenden som rör tillämpning av tävlingsregler får överklagas hos RIN. Överklagandet ska åtföljas av en avgift om 1000 kr. För att RIN ska ta upp överklagandet till prövning krävs prövningstillstånd.

Publicerad: 2023-01-11

Senast uppdaterad: 2023-01-11

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se