Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ärendehantering

Alla ärenden i disciplinnämnderna behandlas enligt reglerna i kapitel 14 RF:s stadgar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  1. Den som är berörd av saken får skicka en anmälan.
  2. Nämnden beslutar om ärendet ska behandlas och påbörjar eventuell datainsamling. Det kan vara domarrapporter, protokoll, stadgar, vittnesmål m.m.
  3. När alla dokument kommit in, får alla berörda ta del av det inkomna materialet. Man kan skicka in kommentarer. Nämnden kan dessutom välja att be om kompletteringar.
  4. Nämnden möts och diskuterar ärendet. Till sin hjälp har nämnden regler, tävlingsbestämmelser och stadgar (föreningens, distriktets, förbundets och RF:s).
  5. Nämnden tar beslut i skuldfrågan. Är den anmälde skyldig eller inte till det den har anklagats för. Om nämnden finner att den anmälde är skyldig fattas beslut om påföljd.
  6. Det finns bara 3 påföljder som kan utmätas: tillrättavisning, böter eller avstängning.

Tillrättavisning: är den lindrigaste påföljden och kan åläggas såväl förening som enskild person. En tillrättavisning innebär att skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en uppmaning till den felande att i framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.

Böter: innebär att den felande åläggs att utge visst belopp i pengar till det SF inom vars verksamhetsområde förseelse har begåtts.

Avstängning: får ådömas enskild person och innebär att denne inte får a) delta i tävling eller uppvisning och/eller, b) utöva uppdrag i den idrottsgren inom vilken förseelse har begåtts. När förseelsens art eller andra särskilda omständigheter så föranleder, får avstängning utsträckas att avse all idrottslig verksamhet enlig a) och b) ovan inom alla idrotter. Observera att en medlem i ett idrottsförbund kan dömas att inte få utöva någon annan idrott heller. En fotbollsspelare med bouleintresse kan alltså bli avstängd både från fotbollsspel och boule. (Förutsätter medlemskap i båda föreningarna som tillhör RF).

Mer om påföljderna finns i kapitel 14 i RF:s stadgar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Beslutet skickas till de berörda med instruktion om vart den som vill överklaga beslutet kan skicka överklagan och när den ska vara inne.

8. Beslut taget av SBF Disciplinnämnd (Dn) kan överklagas till SBF Överdisciplinnämnd (Ön). Beslut av Ön kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). RIN är idrottens högsta beslutande organ och dess beslut kan inte överklagas vidare. Ärenden som rör tillämpning av tävlingsregler får överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp överklagandet till prövning krävs prövningstillstånd. Överklaganden kan i vissa fall åtföljas av en avgift om 1 000 kr.

Publicerad: 2023-01-11

Senast uppdaterad: 2023-06-02

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se